Det under­­repræsen­terede køn

Med henvisning til § 135 a i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er der udarbejdet nedenstående lovpligtige redegørelse.  

Politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen

Sparekassen Vendsyssels bestyrelse har i sin politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen opstillet måltal for både andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og på sparekassens øvrige ledelsesniveauer.

Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen

Det var bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenteredekøn i bestyrelsen skulle udgøre 25 % fra april 2019.

Ultimo december 2019 bestod bestyrelsen af 3 kvinder og 9 mænd, og kønsfordelingen blandt bestyrelsens medlemmer var dermed:

  • 75 % mænd
  • 25 % kvinder. 

I 2018 udgjorde andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen 22 %. Det er meget tilfredsstillende, at målet for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen blev opnået i 2019.

Målsætning for 2020

Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra april 2020 skal udgøre cirka 30 %.

Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på sparekassens øvrige ledelsesniveauer

Ledelsen omfatter regionsdirektører, underdirektører, afdelingsdirektører, afdelingschefer/souschefer, stabschefer og gruppeledere i sparekassen.

Det er sparekassens overordnede mål at tilvejebringe en passende ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Sparekassen ønsker at kunne følge op på udviklingen af kønssammensætningen i ledelsen og have mulighed for at justere indsatsen undervejs i forhold til de mål, der er sat:

  • Sparekassen ønsker en mere ligelig fordeling mellem kønnene i ledelsen. Der skal igangsættes initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt. Vores initiativ omkring Kvindelige forandringsagenter, der blev afsluttet primo 2019, er et eksempel herpå.
  • Sparekassen ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt, uanset køn.
  • Sparekassen ansætter ledere under den præmis, at den bedst egnede altid ansættes/udnævnes, uanset køn.
I 2019 var målet for andelen af det underrepræsenterede køn på sparekassens øvrige ledelsesniveauer 30 %. I 2019 var der 16 ledige stillinger på sparekassens øvrige ledelsesniveauer, hvoraf 5, svarende til 31 %, blev besat af kvindelige kandidater.

Den samlede fordeling på sparekassens øvrige ledelsesniveauer udgjorde ultimo 2019:
  • 26 % kvinder
  • 74 % mænd.

Målet for andelen af kvindelige ledere på øvrige ledelsesniveauer i 2019 blev dermed ikke opfyldt. Dette er ikke tilfredsstillende, da udviklingen fra 2018 til 2019 er faldet fra 28 % til 26 %. Men det ændrer ikke på vores målsætning.

Målsætning for 2020

Sparekassen betragter mål og måltal som et effektivt værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater. Sparekassen har opstillet følgende konkrete mål:
  • Sparekassens medarbejdere skal, uanset køn, opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger.
  • Andelen af kvindelige ledere på øvrige ledelsesniveauer skal inden udgangen af år 2020 forsøges øget til 35 %.