Det under­­repræsen­terede køn

Med henvisning til § 135 a i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er der udarbejdet nedenstående lovpligtige redegørelse.
  

Redegørelse om underrepræsenteret køn i sparekassens øverste ledelseslag samt øvrige ledelsesniveauer

I Sparekassen Vendsyssel tror vi på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og hjælper os med at træffe bedre beslutninger, og vi arbejder derfor med at skabe større diversitet i organisationen. Vi har et mål om at skabe en bedre balance mellem mænd og kvinder i ledelsen i vores organisation.
  

Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen

Ud fra en konkret vurdering af sparekassens forhold, herunder navnlig den branche vi opererer inden for, samt de kompetencer, der følgelig skal være til stede i bestyrelsen, er det bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køns bestyrelsesmedlemmer skal udgøre 25% fra april 2019.

Ultimo december 2018 består bestyrelsen af 2 kvinder og 7 mænd, og kønsfordelingen blandt bestyrelsens medlemmer er dermed:
  • 78% mænd.

  • 22% kvinder

Målet for andelen af det underrepræsenterede køn er ikke nået i 2018.

Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i sparekassens øvrige ledelsesniveauer

Sparekassens bestyrelse har vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i sparekassens øvrige ledelsesniveauer. Den vedtagne politik har til hensigt at skabe grundlaget for en ligelig fordeling mellem kønnene i sparekassens øvrige ledelsesniveauer. Ved øvrige ledelsesniveauer (herefter ledelsen) forstås de øvrige ledende stillinger, der ikke relaterer sig til bestyrelsen.
 
Ledelsen omfatter regionsdirektører, underdirektører, afdelingsdirektører, afdelingschefer/souschefer, stabschefer og gruppeledere i sparekassen..

Mål

Det er sparekassens overordnede mål at tilvejebringe en passende ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Sparekassen ønsker at kunne følge op på udviklingen af kønssammensætningen i ledelsen samt have mulighed for at justere indsatsen undervejs i forhold til de mål, der er sat.

Sparekassen betragter mål og måltal som et effektivt værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater. Sparekassen har opstillet følgende konkrete mål:
  • Sparekassens medarbejdere skal, uanset køn, opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger.
  • Andelen af kvindelige ledere i øvrige ledelsesniveauer skal inden år 2019 forsøges øget til ca. 35%.

Strategi

  • Sparekassen ønsker en mere ligelig fordeling mellem kønnene i ledelsen. Der skal igangsættes initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt.
  • Sparekassen ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt, uanset køn.
  • Sparekassen ansætter ledere under den præmis, at den bedst egnede altid ansættes/udnævnes, uanset køn.

Karriereudvikling

Sparekassen ønsker at inspirere alle medarbejdere til at dygtiggøre sig og til at søge de udfordringer, som den enkelte medarbejder føler passer bedst til sin alder, ambitioner, interesser mv. Desuden opfordrer sparekassen gerne alle medarbejdere til at blive en del af sparekassens ledelse, med respekt for en god balance mellem medarbejdernes arbejde og privatliv.

Sparekassen tilbyder alle medarbejdere mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer gennem deltagelse i kursusaktiviteter. Det er sparekassens mål, at kvinder og mænd generelt deltager ligeligt i disse tilbud.

Som noget nyt blev der i 2016/2017 igangsat et udviklingsforløb for kvindelige deltagere. 34 kvinder deltog og afsluttede i 2017 uddannelsesforløbet "Kvindelige Forandringsagenter", som bl.a. havde til hensigt at øge interessen for og andelen af kvinder i ledelse på forskellige niveauer i organisationen. I 2018 blev der afholdt opfølgningskursusdage for alle deltagere på "Kvindelige Forandringsagenter". Nogle af deltagerne er allerede repræsenteret i ledende stillinger, heraf en del som gruppeledere. Gruppelederne indgår i hver deres regions ledelse, og alle gruppeledere har i 2018 gennemført ledelsesuddannelse på samme niveau som de øvrige afdelingsdirektører. Ledelsesuddannelsen for gruppeledere slutter i januar 2019.

Resultater

Der har i 2018 været 22 ledige stillinger på sparekassens øvrige ledelsesniveauer, hvoraf 8, svarende til 36%, blev besat af kvindelige kandidater.

Den samlede fordeling på sparekassens øvrige ledelsesniveauer udgør ultimo 2018:
  • 28% kvinder
  • 72% mænd
Målet for andelen af kvindelige ledere i øvrige ledelsesniveauer (35% i 2019) er ikke opfyldt i 2018 på trods af at 36% af de udnævnelser, der er foretaget, er kvinder.