Revisions- og Risikoudvalg

Revisions- og Risikoudvalget overvåger risiko-, regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold i Sparekassen Vendsyssel.

Ifølge reglerne skal Revisions- og Risikoudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, og mindst ét medlem af Revisionsudvalget skal være uafhængig af sparekassen og besidde regnskabs- og revisionsmæssige kvalifikationer.

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel har udpeget Søren Vad Sørensen som det uafhængige og regnskabskyndige medlem, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

I 2018 afholdt udvalget 4 møder.
   
Revisions- og Risikoudvalget har siden den 1. april 2019 bestået af:

 • Søren Vad Sørensen
  Formand for Revisions- og Risikoudvalget
  (Deltog i 4 møder i 2018)
 • Birte Dyrberg
  Formand for bestyrelsen
  (Deltog i 4 møder i 2018)
 • Ole S. Bak
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  (Deltog i 4 møder i 2018) 
 • Tage Thomsen
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen  
 
Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2018 var følgende:
 • Gennemgå sparekassens halvårs- og årsrapport, herunder indstille regnskaberne til godkendelse hos bestyrelsen
 • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • Overvåge sparekassens overordnede risikoprofil og strategi
 • Overvåge den interne revisions kompetence og uafhængighed
 • Overvåge og kontrollere den eksterne revisions uafhængighed
 • Overvåge sparekassens indsats på hvidvaskområdet