Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo

Spar Hvetbo Fonden blev etableret i 2007 i forbindelse med, at Sparekassen Hvetbo blev ændret fra en garantsparekasse til et aktieselskab og gik på Børsen.

Grundkapitalen blev ved fondens stiftelse indbetalt i aktier i Sparekassen Hvetbo A/S og indskudt i fonden, da Sparekassen Hvetbo blev omdannet til Sparekassen Hvetbo A/S.

Da Sparekassen Hvetbo A/S fusionerede med Sparekassen Vendsyssel, blev fondens aktier ombyttet til garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel. Spar Hvetbo Fonden ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i oktober 2018.

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo er en erhvervsdrivende fond, der har til formål
  • at udøve virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, og gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende
  • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.

Grundkapitalen udgør 47,2 mio. kr.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinjer for støtte. 
  
Bestyrelsens sammensætning

Mogens Fransen (formand) Isaksvej 51 9490 Pandrup
Niels Christian Hem (næstformand) Lucernemarken 16 9490 Pandrup
Mette Lindhardt Bredgade 97 9490 Pandrup
Tonni Studsbjerg Bygmarken 6 9490 Pandrup
Lars Stidstrup Larsen Rosenvænget 17 9490 Pandrup