Revisions- og Risikoudvalg

Revisions- og Risikoudvalget overvåger risiko-, regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold i Sparekassen Vendsyssel.

Ifølge reglerne skal Revisions- og Risikoudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, og mindst ét medlem af Revisionsudvalget skal være uafhængig af sparekassen og besidde regnskabs- og revisionsmæssige kvalifikationer.

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel har udpeget Søren Vad Sørensen som det uafhængige og regnskabskyndige medlem, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

I 2018 afholdt udvalget 4 møder.

Revisions- og Risikoudvalget har siden den 1. april 2016 bestået af:

Søren Vad Sørensen
Formand for Revisions- og Risikoudvalget
(Deltog i 4 møder i 2018)

Birte Dyrberg
Formand for bestyrelsen
(Deltog i 4 møder i 2018)

Ole S. Bak
Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
(Deltog i 4 møder i 2018) 
  
Tage Thomsen
Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen  

Kommissorium

Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2018 var følgende:

  • Gennemgå sparekassens halvårs- og årsrapport, herunder indstille regnskaberne til godkendelse hos bestyrelsen
  • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Overvåge sparekassens overordnede risikoprofil og strategi
  • Overvåge den interne revisions kompetence og uafhængighed
  • Overvåge og kontrollere den eksterne revisions uafhængighed
  • Overvåge sparekassens indsats på hvidvaskområdet