Aflønnings­udvalg

Aflønningsudvalget har til opgave at udarbejde forslag til en vederlagspoitik for sparekassen og konkret aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion.

Ifølge reglerne skal Aflønningsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden. Derudover skal der være et medarbejdervalgt medlem i udvalget.

Aflønningsudvalget har siden den 1. april 2016 bestået af den samlede bestyrelse.

I 2018 afholdt udvalget 3 møder. Hele bestyrelsen deltog i de 3 afholdte møder, undtagen Martin Valbirk, der deltog i 2 af de 3 afholdte møder.
 
Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2018 var følgende:
  • Vurdere sparekassens lønpolitik
  • Udpege væsentlige risikotagere
  • Evaluere udvalgets kommissorium
  • Kontrollere at sparekassen overholder lønforpligtelser til den ansvarlige for risiko, revision og kontrol samt Compliance-funktion
  • Kontrollere, at honoreringen af bestyrelsen og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende anført i sparekassens årsrapport